Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti (obchodní korporace)

SCHAFFEROVÁ spol. s r. o.

se sídlem: Olomouc, Andělská 774/29, PSČ 779 00

identifikační číslo: 25866249

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Ostrava oddíl C, vložka 23073

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.schafferova.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SCHAFFEROVÁ spol. s r. o., se sídlem Olomouc, Andělská 774/29, PSČ 779 00, identifikační číslo: 25866249, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KOS Ostrava oddíl C, vložka 23073 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.schafferova.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Prodávající je Státním ústavem pro kontrolu léčiv registrován jako osoba zacházející se zdravotními prostředky (jako distributor obecných zdravotnických prostředků distributor) pod č. 041523.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.schafferova.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se vztahují na koupi zboží na webových stránkách obecně (a to bez ohledu na skutečnost, zda kupující je podnikatelem /a koupě se týká, nebo netýká také jeho podnikatelské činnosti/, nebo je spotřebitelem; pro případ, že kupující je ve „speciálně chráněném postavení“, zejména spotřebitelem, pak platí individuální pravidla speciálně vyjádřená dále v těchto obchodních podmínkách).

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat individuálně, a to v individuální kupní smlouvě. Odchylná ujednání v individuální kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).

1.5. Odesílatel objednávky (kupující) akceptuje odesláním objednávky (blíže též ad čl. 3.4 a 3.5) tyto obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí zněním obchodních podmínek platným a účinným ke dni odeslání objednávky kupujícím, které jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto výslovně něco jiného. 
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Vystavené - prezentované zboží (na webovém rozhraní obchodu – webových stránkách) má pouze informativní charakter, není závaznou nabídkou (není návrhem na uzavření kupní smlouvy); je tak pouze výzvou k podání nabídky; vzhledem k uvedenému se vylučuje aplikace ust. §1732 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Za závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy se bude považovat/se považuje až odeslání objednávky kupujícím. K uzavření kupní smlouvy dojde až v okamžiku, kdy prodávající přijme (akceptuje) kupujícím odeslanou objednávku.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží (ke kterému je možné ze strany kupujícího dát návrh na uzavření kupní smlouvy), a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (tzv. manipulační poplatek, skládající se z ceny balného a poštovného /nákladů na dopravu/). Náklady na dodání zboží však platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky; v případě doručování do zahraničí platí, že cena dodání bude účtována ve výši odpovídající skutečným nákladům vynaloženým prodávajícím na přepravu zboží (prodávající je v takovém případě též před odesláním zboží do zahraničí oprávněn požadovat od kupujícího uhrazení zálohy až do výše ceny objednaného zboží a nákladů na přepravu) plus manipulační poplatek spojený s balením 50,-Kč.

3.4. Pro realizaci objednání zboží (tj. za účelem podání nabídky k uzavření kupní smlouvy) vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

Objednávka je závaznou nabídkou na uzavření kupní smlouvy a tato objednávka je neodvolatelná (o možnosti zrušení nabídky - objednávky platí ust. §1737 z.č. 89/2012 Sb., v platném znění). Lhůta pro akceptaci (tj. lhůta po kterou je nabídka závazná a platná) je stanovena v čl. 3.8.

Pokud by objednávka obsahovala jakýkoliv (byť nevýznamný) dodatek, odchylku či jiný speciální požadavek, oproti podmínkám zveřejněným na webovém rozhraní obchodu (webových stránkách) prodávajícího (zejména např. odchylku v ceně, splatnosti, způsobu dodání či odchylku oproti těmto obchodním podmínkám), může být tato objednávka prodávajícím bez dalšího odmítnuta anebo, dle uvážení prodávajícího, může být zahájeno jednání o individuální dohodě.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a objednávka za úplnou. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“); toto potvrzení bude sloužit toliko jako potvrzením o doručení, naopak - nebude však v žádném případě přijetím – akceptací objednávky (tímto potvrzením nedojde k uzavření kupní smlouvy).

3.6. Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách internetového obchodu je informativního charakteru (viz. též ad čl. 3.1) a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Obrázky produktů obsažené v internetové prezentaci jsou pouze ilustrativní, vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců není prodávající schopen garantovat stejný vzhled obalů objednaných produktů v okamžiku prodeje.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), a to zejména za účelem ověření, zda některý z údajů nebyl v objednávce uveden omylem.

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká přijetím nabídky (objednávky) - tj. akceptací ze strany prodávajícího; toto přijetí (akceptace) je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Lhůta pro akceptaci nabídky (objednávky) činí 7 pracovních dnů; v případě, že v této lhůtě nebude nabídka (objednávka) ze strany prodávajícího akceptována, platí, že nabídka (objednávka) nebyla přijata (smlouva nebyla uzavřena); platnost a účinnost dané nabídky (objednávky) tímto zaniká.

3.9. Akceptace nabídky (objednávky) musí být ze strany prodávajícího učiněna bez výhrad, dodatků a omezení. Jakákoliv výhrada, dodatek či omezení bude považováno za protinávrh prodávajícího (blíže též ad čl. 4.7), když tedy kupující bude (pro vznik platné a účinné kupní smlouvy) muset tento protinávrh řádně akceptovat.

3.10. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout nabídku (objednávku) - tj. neakceptovat ji (jako celek) nebo její část, a to vše zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo není skladem nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a navrhnout mu další postup (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

3.11. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu (není povinen objednávku akceptovat), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) apod.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Andělská 29, 779 00 Olomouc

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 209297853/0300 (dále jen „účet prodávajícího“),

- platební kartou, když v tomto případě platí, že postup placení bude následující: do 24 hod. od odeslání nabídky (objednávky) kupující provede prostřednictvím své platební karty rezervaci peněz (částky rovnající se ceně zboží) na svém účtu. V případě akceptace nabídky (objednávky) ze strany prodávajícího, tj. v případě řádného uzavření kupní smlouvy, dojde k odepsání dané částky z účtu kupujícího a k připsání této částky ve prospěch prodávajícího (tímto je zaplacena kupní cena).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (manipulační poplatek). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, potvrdí prodávající kupujícímu telefonicky či emailem cenu zboží a termín dodání.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná (a musí být zaplacena) před dodáním (odesláním) zboží (jako podmínka odeslání/dodání zboží); v případě platby platební kartou musí být částka odpovídající celé ceně zboží rezervována v době akceptace nabídky a v době dodání již zaplacena – připsána na účet prodávajícího (jako podmínka dodání zboží). Pokud by mělo dojít k pozdější splatnosti (tj. zejména až po dodání zboží), vyžaduje se individuální dohoda prodávajícího a kupujícího.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Dojde-li ke změně sazby DPH, je prodávající oprávněn účtovat sazbu DPH platnou k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

4.7. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží bez předchozího upozornění (změna ceny zboží však není možná v případě, že již je kupní smlouva uzavřena; pokud by ke změně ceny mělo dojít po okamžiku, kdy prodávající již obdržel od kupujícího objednávku, bude se tato změna považovat za protinávrh prodávajícího). Speciální akce platí jen do vyprodání - vyčerpání zásob, není-li u popisu zboží uvedeno jinak. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

4.9.  Prodávající je registrován v kolektivním systému REMA pro výkaznictví elektrozařízení a baterií/akumulátorů. Vysloužilé elektrozařízení a baterie/akumulátory zakoupené u naší společnosti zpětně jako odpad odebíráme. Recyklační příspěvek za elektrozařízení je vyčíslen zvlášť na každé faktuře.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující a prodávající jsou oprávněni od uzavřené kupní smlouvy odstoupit v případech vyplývajících ze zákona (zejména ze z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a v případech vyplývajících z těchto obchodních podmínek.

5.2. Následující ujednání (čl. 5.2 až 5.8) jsou platná pouze pro případ, že kupující je spotřebitelem - tj. člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel).

5.3. V případě, že kupující bude spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy (bez udání důvodu) ve lhůtě čtrnácti dnů; lhůta počíná běžet ode dne převzetí zboží.

5.4. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání) ve stejné lhůtě, přičemž však platí, že prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal; o způsobu vrácení platí, že finanční prostředky budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jako byly přijaty, nedohodnou-li se strany jinak. Jestliže kupující - spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí (nabízel), vrátí prodávající kupujícímu - spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.5. Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel. Z důvodu jistoty tak prodávající tímto kupujícího - spotřebitele upozorňuje o povinnosti nést tyto náklady (dané upozornění prodávající činí v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).

5.6. Prodávající může v případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 požadovat po kupujícím - spotřebiteli pouze úhradu nákladů, které by byly stanoveny zákonnými předpisy, zejména z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5.7. Kupující - spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (tj. jinak, než je nutné k tomu, aby se spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží).

5.8. Výjimky z práva kupujícího - spotřebitele odstoupit od smlouvy postupem dle čl. 5.3 vyplývají též z § 1837 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5.9. Kupující bere na vědomí skutečnost, že je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od smlouvy (z jakéhokoliv důvodu, včetně odstoupení postupem dle čl. 5.3), darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnutý dárek, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení. 7

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny výše uvedené podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.4. Zboží označené „pouze osobní odběr“ je možné převzít pouze osobně v provozovně prodávajícího. Toto zboží nelze zaslat zásilkovou službou.

6.5. Je-li předmětem objednávky zboží, které vyžaduje zvláštní režim při manipulaci nebo uchování (např. uchování v chladu), je možný pouze osobní odběr v provozovně prodávajícího. Toto zboží nelze zaslat zásilkovou službou.

6.6. Informace o výši nákladů spojených s balením a dodáním zboží (manipulační poplatek) platí pouze pro doručování zboží v rámci České republiky. Při doručení do zahraničí platí ustanovení čl. 3.3, případně budou dodací podmínky (dopravné, balné) sjednány individuálně dohodou smluvních stran.

6.7. Expedice zboží, které je skladem, na dobírku či k osobnímu odběru, budou zpravidla realizovány do 48 hodin od uzavření smlouvy (od prodávajícím provedené akceptace objednávky). Jestliže konec této lhůty připadne na sobotu, neděli nebo na svátek, bude zpravidla expedováno první následující pracovní den. Není-li zboží na skladě u prodávajícího, bude zboží zpravidla expedováno v den následující po dni, kdy prodávající obdrží dané zboží od svého dodavatele. Objednávky jsou zpravidla expedovány v pořadí, ve kterém došly.

6.8. Zásilky budou odeslány tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu zpravidla ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky; nelze-li daný termín dodržet, bude o tom kupující v tomto termínu informován.

6.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího. 

 

7. Práva kupujícího z vadného plnění (odpovědnost za vady), záruka za jakost
 

7.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady; prodávající kupujícímu však neodpovídá (resp. kupujícímu nevzniknou práva z vadného plnění) za:

a) vady, které kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy resp. dodání (převzetí) (když tedy platí, že kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při uzavření smlouvy resp. dodání/převzetí/ zboží; to vše s výjimkou, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě),

b) vady, na které byl kupující prodávajícím upozorněn,

c) vady způsobené jeho obvyklým užíváním (obvyklým, přirozeným opotřebením),

d) vady způsobené neodborným zacházením, úpravami zboží, neodborně provedenými opravami, či jinými zásahy kupujícího nebo třetí osoby, jakož i zacházením v rozporu s pokyny, návodem.

7.2 Rozsah práv kupujícího z vadného plnění, způsob jejich uplatnění a související práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními o.z. (zejm. § 1914 až 1925, § 2099 až § 2112 a případně /pokud jde o spotřebitele, nebo podnikatele u něhož při uzavření smlouvy bylo z okolností zřejmé, že koupě se netýká také jeho podnikatelské činnosti též/ § 2165 až § 2174 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění), není-li smluvními stranami sjednáno jinak.

7.3 Následující ujednání (čl. 7.4 až 7.9) jsou platná pouze pro případ, že kupující je spotřebitelem, nebo sice podnikatelem, ale u něhož při uzavření smlouvy bylo z okolností zřejmé, že koupě se netýká také jeho podnikatelské činnosti.

7.4 V rámci odpovědnosti prodávajícího za to, že věc při převzetí nemá vady, platí zejména odpovědnost prodávajícího, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí).

7.5 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (blíže též ad čl.7.10).

7.6 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo dle své volby:

a) na odstranění vady dodáním jiné obdobné věci bez vady nebo dodáním chybějící věci (je-li to v těchto případech možné),

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) odstoupit od smlouvy.

7.7 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo dle své volby:

a) požadovat dodání jiné obdobné věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Pokud by však odstoupení od smlouvy bylo vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména pokud by šlo vadu odstranit bez zbytečného odkladu, pak má kupující právo jen na bezplatné odstranění vady;

a dále na:

b) na odstranění vady,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.8 Právo na dodání „nové“ (tj. jiné obdobné) věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.9 Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté co se o vadě dozvěděl. Při uplatnění (nebo bez zbytečného odkladu po uplatnění) vady kupující taktéž prodávajícímu sdělí jaké právo z vadného (ad čl. 7.6 a 7.7) plnění si zvolil. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle čl. 7.7.

7.10 Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od podání reklamace. Po uplynutí lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7.11 Záruka za jakost (tj. záruku, kterou by se prodávající zavázal, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti) se v principu neposkytuje. Nicméně v případě, že je na obalu zboží, nebo v reklamě na toto zboží uvedena záruční doba nebo doba použitelnosti zboží, platí, že prodávající poskytuje v tomto případě záruku za jakost (a to v délce takto uvedené).

7.12 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady (případně záruky za jakost, pokud se v souladu s čl. 7.11 poskytuje) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Andělská 29, 779 00 Olomouc, nebo emailem na adresu info@schafferova.cz.

7.13 U oprávněného vytknutí vad má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s vytknutím v nutné výši. U neoprávněného vytknutí vad má na totéž nárok prodávající.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

• požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

• požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.9. Kupující může souhlasit, nebo nesouhlasit (dle své volby) se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasit, nebo nesouhlasit (dle své volby) se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:

• v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, 

• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem (přičemž platí ustanovení §573 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění),

• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

• v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Tyto obchodní podmínky platí výhradně pro prodej zboží prostřednictvím internetové adresy: www.schafferova.cz (tj. prostřednictvím webového rozhraní obchodu resp. webové stránky); naopak neplatí pro jiné obchodní případy (zejména smlouvy uzavírané jinak, než distančním způsobem).

11.2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výhradně příslušnými právními předpisy právního řádu České republiky. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@schafferova.cz. Informace o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11.4. V případě, že kupující je podnikatelem (a z okolností vyplývajících při uzavření smlouvy je zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti), pak platí, že:

a) na závazek mezi prodávajícím a kupujícím se (mimo jiné) nepoužijí ustanovení § 1798 až § 1800 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tj. o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem,

b) na závazek mezi prodávajícím a kupujícím se (mimo jiné) nepoužijí ustanovení § 2158 až § 2174 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o prodeji zboží v obchodě,

c) ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem pro rozhodování sporů (příp. jiných věcí) vyplývajících ze závazku (právního vztahu) založeného kupní smlouvou bude Okresní soud v Olomouci (bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu), příp. Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (bude-li dána věcná příslušnost krajského soudu). 

11.5. V případě sporu mezi kupujícím, který je spotřebitelem, a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

11.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a dále je prodávající Státním ústavem pro kontrolu léčiv registrován jako osoba zacházející se zdravotními prostředky, reg. č. 041523, s vymezenou činností: distributor obecných zdravotnických prostředků a osoba provádějící servis obecných zdravotnických prostředků. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad a kontrolu prodávajícího, jako osoby zacházející se zdravotními prostředky, provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv.

11.7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.9. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování Andělská 29, 779 00 Olomouc,
adresa elektronické pošty info@schafferova.cz,
telefon 585 757 200, 201,
ID datové schránky: 9buzekg

V Olomouci dne 20.10.2017

 

Obch.podm.2017 - Odstoupení od smlouvy - ke stažení ZDE

  

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

1.Pořadatel a organizátor marketingové soutěže

Pořadatelem a organizátorem marketingové soutěže je společnost SCHAFFEROVÁ spol. s r.o., se sídlem Olomouc, Andělská 29, IČ: 25866249, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod značkou C23073 z 18.10.2000 (dále jen „Pořadatel“).

 

2. Název marketingové soutěže (dále jen „soutěž“) je „"

 

3.Doba trvání soutěže

Doba trvání soutěže je od. Body lze uplatnit do 

 

4.Místo konání soutěže

Místem konání soutěže je území celé České Republiky.

 

5. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát zubní lékař/lékařka, zubní technik/technička (dále jen „Zákazník“), který nakoupí zboží za účelem jeho spotřeby a zároveň splní Podmínky / Pravidla soutěže. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli a jejich rodinní příslušníci, dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele, nebo osoba jí blízká, nárok na výhru této osobě nevzniká. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby a firmy, které mají vůči Pořadateli pohledávky po lhůtě splatnosti. Výhercem soutěže může být pouze ten soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

 

6. Pravidla soutěže

Do soutěže bude zařazen každý zákazník, který nakoupí v období od  do přes odborného zástupce, infolinku nebo eshop https://www.schafferova.cz  spotřební materiál, malou techniku do 50000 Kč v minimální hodnotě  5 000Kč s DPH. Za každých 5 000 Kč s dph z objednávky poté zákazník získá jeden bod.  Body se vylepují na výherní kartičku. Za každých 5 bodů si pak zákazník může vybrat libovolnou položku z dosažené úrovně. 

5bodů= dárek 1. úrovně

10bodů= dárek 2. úrovně

20 bodů= dárek 3.úrovně

Pro uplatnění výhry je nutné mít řádně vyplněnou kartičku s body a čísly objednávek pod jednotlivými nálepkami.  Podmínkou pro zaslání dárku je však skutečnost, že kupní cena za odebrané zboží z jednorázové objednávky bude řádně a včas zaplacena. V případě, že kupní cena nebude zaplacena řádně a včas nárok na výhru zaniká. Soutěže je možné se účastnit opakovaně.

 

  7. Práva a povinosti účastníka soutěž

 Účastí v Soutěži projevuje každý Soutěžící souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v Soutěži ani Dárky není             možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Soutěžící zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně               osobních údajů v platném znění, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých Pořadateli Soutěže, k marketingovým         účelům tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Soutěžící dále souhlasí s tím, že                       Pořadatel je oprávněn zveřejnit jeho jméno, příjmení a obec bydliště v rámci Soutěže o hodnotné výhry a dále bezplatně pořídit                       fotografie a následně je uveřejňovat v médiích, na webu, na sociálních sítích, v propagačních materiálech Pořadatele po dobu 5 let od           skončení této soutěže. Soutěžící dále potvrzuje, že byl Pořadatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech                 vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je               dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Soutěžící bere na vědomí, že tento               souhlas může kdykoliv odvolat. Účastí v Soutěži soutěžící rovněž souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých                       službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Soutěžící si je               vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat   formou písemné informace na adrese Pořadatele.

 

8. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel má právo výsledného posouzení splnění stanovených Podmínek Soutěže jednotlivými ZÁKAZNÍKY. Zákazník nesplňující Podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebude do Soutěže zařazen. Pokud se ukáže, že tento zákazník se i přes uvedené stal výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nemá nárok na Dárek. Účastník Soutěže může být také vyloučen v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Dárku, případně jednání, které není fair play. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů na stíracím losu a případné stírací losy nesplňující podmínky stanovené těmito pravidly ze Soutěže vyřadit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tato pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.schafferova.cz. Dárky nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě je vyměnit za jiné Dárky. Účast v Soutěži ani Dárky není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Dárky a Dárky jiného typu v přibližně odpovídající hodnotě. Úplná pravidla Soutěže a další informace o Soutěži jsou po dobu konání Soutěže k dispozici na webových stránkách www.schafferova.cz.

 

9. Ostatní významné skutečnosti soutěže

Pořadatel neodpovídá za včasnost doručování jakýchkoliv zpráv Soutěžícím v souvislosti s touto Soutěží, tato odpovědnost je výlučně na osobách, kterým byly takové zprávy k doručení předány. Pořadatel Soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užíváním . Soutěžící berou na vědomí informaci Pořadatele, že vyobrazení dárku na všech materiálech, které budou v souvislosti s touto Soutěží vyrobeny či použity, tedy zejména na materiálech reklamních jako jsou letáky, vyobrazení na webové stránce, sociálních sítí Pořadatele apod. nemusí věrně zobrazovat skutečnou podobu dárku.

 

10. Ostatní

Upozorňujeme výherce, že dárky mohou podléhat zdanění, dle legislativy ČR. Případné zdanění si zajistí výherce sám.

 

V Olomouci dne